کتاب

کتاب آنتن ARRL   مرجع نهایی آنتن های رادیویی آماتور ، خطوط انتقال و انتشار

کتاب آنتن ARRL   مرجع نهایی آنتن های رادیویی آماتور ، خطوط انتقال و انتشار The ARRL Antenna Book: The Ultimate Reference for Amateur Radio Antennas, Transmission Lines And Propagation (Arrl Antenna Book) عنوان فارسی:  کتاب آنتن ARRL :  مرجع نهایی آنتن های رادیویی آماتور ، خطوط انتقال و انتشار …

توضیحات بیشتر »